Privacy

Privacy Statement Brainpact

Inleiding
Brainpact verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. In dit privacy statement treft u informatie aan over de verwerking van persoonsgegevens door Brainpact B.V.

Brainpact hecht waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Brainpact kwalificeert bij de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij houdt Brainpact zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG.

De contactgegevens van Brainpact:
Brainpact B.V.
Hoogakker 11
5802 MA Venray
info@brainpact.nl

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.brainpact.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Brainpact legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Brainpact, reageert op een vacature van Brainpact of anderszins contact heeft met Brainpact.

Het kan hierbij gaan om gegevens zoals:

 • Contactgegevens: naam adres, functie, telefoonnummer, bankrekeningnummer, KvK-nummer, btw-nummer, mailadres, factuurgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en/of opgegeven interesses.
 • In het kader van communicatie: mail correspondentie en/of brieven.

De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Wettelijke grondslag en doel van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Brainpact verwerkt op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;
 • De verwerking geschiedt met uw toestemming.
  Bij verwerking op basis van uw toestemming zal deze afzonderlijk aan u gevraagd worden en kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Brainpact verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 • Uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst zoals het inkopen van goederen en/of diensten;
 • Ten behoeve van het voeren van een (betalings-)administratie, verrichten van betalingen;
 • Het onderhouden van contacten en informeren over de diensten van Brainpact;
 • Interne bedrijfsvoering, doen van betalingen;
 • Toegangscontrole en beveiliging van de kantoorpanden.

Delen met anderen
Brainpact verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten behoeve van de dienstverlening kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een land een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de EER, dan ziet Brainpact er op toe dat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving hieromtrent.

Hoe lang we gegevens bewaren
Brainpact zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Waarbij te gelden heeft dat persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd gedurende 7 jaar worden bewaard.

Beveiliging
Brainpact neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen met info@Brainpact.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten, recht op:

 • Informatie of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en indien dit zo is het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken de verwerking te beperking;
 • Dataportabiliteit;
 • Het herroepen van uw toestemming, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. 

Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Brainpact mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Brainpact van u verzamelt en gebruikt, kunt u Brainpact vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@brainpact.nl. Brainpact zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Registratie website bezoek.

Brainpact gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden.  De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van Brainpact heeft. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper of ebook.

Uw Online Succes profiel is uniek voor Brainpact . Om uw privacy te waarborgen,  wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Brainpact . U kunt ten alle hier tijden uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Tevens kunt u, onderstaand, een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert. 

Cookies
Brainpact maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Voor meer details verwijzen we u naar ons Cookie beleid.

Brainpact en andere websites
Op de website van Brainpact treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Brainpact draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statements van de websites die u bezoekt.

Vragen / klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Brainpact omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via info@Brainpact.nl of per post:

Brainpact B.V.
t.a.v. Privacy
Hoogakker 11
5802 MA Venray


Brainpact – Maart 2024